HIP Biotech SARS-CoV-2 Antigen Test Card

ATK HIP

ใช้งานง่าย

ใช้งานง่าย สามารถทดสอบด้วยตนเองได้ง่าย

ได้ผลเร็ว

ให้ผลเร็ว อ่านผลการทดสอบได้ภายใน 15 นาที

รับรองคุณภาพ

สินค้าผ่านมาตราฐาน อย. ผ่านการตรวจประเมินโดย คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี

  • รู้ผลเร็ว ตรวจเองที่บ้านได้
  • มีทะเบียน อย. ถูกต้อง
  • ตรวจง่าย อ่านผลได้ก่อน 15 นาที
  • ผ่านการตรวจประเมินประสิทธิภาพโดย คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

ติดต่อเรา